TLingC's Zone
TLingC's Zone


文章归档

让ThinkPHP 6.0语言包支持多级分组

最近在做一个多语言网站项目,需要给一个多级导航栏编写语言包。虽然ThinkPHP 6.0多语言功能引入了语言分组,但其分组最深只能支持两层,在如我的这种情况下无法满足需要。 可通过修改框架src/think/Lang.php来实现多层级的支持。 在src/think/Lang.php中,替换对应方法: public function has(string $name, string $range = ''): bool { $range = $range ?: $this->range; if ($this->config['allow_group'] && strpos($name, '.')) { $names = e…

882   2020-02-05